Ustawa budżetowa na rok 2018 z podpisem prezydenta

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2018. 

 

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2018 r. wyniesie 3,8%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 6,4%, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3%, natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,25 PLN/EUR i 3,99 PLN/USD. Ponadto, szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniesie 49,1 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 61,5 mld zł. Przy takim założeniu, relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,7%. 

 

W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 80.243.000 tys. zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 64.782.842 tys. zł, a wysokość deficytu ustalono na kwotę 15.460.158 tys. zł. 

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Więcej: LINK