Zwolnienia ze składek ZUS dla organizacji rzemieślniczych

W odpowiedzi na zapytanie Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej z dnia 6.04.2020 r. w sprawie zwolnienia organizacji rzemieślniczych ze składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów ustawy z 31.03.2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) i wątpliwościach przekazanych w piśmie, że ustawa nie uwzględnia pomocy dla cechów i izb rzemieślniczych, uprzejmie wyjaśniamy.

Zgodnie z art. 31zo.ust.1 ww. ustawy na wniosek płatnika, który zgłosił na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych – zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek od marca do maja 2020 r. W związku z tym, że ustawa posługuje się pojęciem płatnik i ubezpieczony, a nie przedsiębiorca należy uznać, że wszystkie organizacje rzemieślnicze, zarówno cechy jak i izby, które nie zgłosiły do ubezpieczenia więcej niż 9-ciu ubezpieczonych, mają uprawnienie do ubiegania się o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto informujemy, że do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa… (druk nr 330), który przewiduje rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do ulg w opłacaniu składek – o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób, z tym, że płatnicy zatrudniający od 10-49 osób mieliby zostać zwolnieni ze składek w wysokości 50%. Ustawa jest w toku prac legislacyjnych.

Informujemy też, że wniosek przekazany w piśmie z dnia 21.03.2020 r. o uwzględnienie w rozwiązaniach tarczy o pomocy finansowej dla przedsiębiorców – sytuacji firm działających sezonowo został uwzględniony w wystąpieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 02.04.2020 r. skierowanym m.in. do Premiera RP.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego

Odpowiedź na pismo do pobrania