Stanowisko ZRP w sprawie wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych na Funduszu Pracy

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża głębokie zaniepokojenie docierającymi do środowiska pracodawców – rzemieślników medialnymi informacjami o rządowych planach wykorzystania Funduszu Pracy. Tytuły, na jakie rząd zamierza przeznaczyć środki z Funduszu Pracy, nie są skierowane na programy aktywnego zwalczania bezrobocia, co było podstawowym celem jego utworzenia.

Środki zgromadzone na Funduszu Pracy, a pochodzące ze składek pracodawców, powinny być w pierwszym rzędzie przeznaczane na aktywizowanie bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem – na zdobywanie kwalifikacji czy nowych umiejętności, pozwalających na znalezienie zatrudnienia bądź samodzielne wykonywanie zawodu.

Ponadto stoimy na stanowisku, iż kryteria kwalifikujące przedsiębiorstwa do korzystania z subsydiów na utrzymanie miejsc pracy (które mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) powinny zostać ukierunkowane na możliwość korzystania z tego instrumentu również przez mikroprzedsiębiorstwa oraz dużą część małych firm. W przypadku firm prowadzących uproszczoną księgowość zakres doboru kryteriów oceny sytuacji finansowej jest dość ograniczony. Nie zmienia to jednak faktu, że strata spowodowana kryzysem może być mniej dotkliwa. Tak jak warunkiem ubiegania się o przedmiotowe subsydium dla dużych firm jest zagrożenie zwolnieniami pracowników, w skali podlegającej przepisom o grupowych zwolnieniach (10%), tak dla firm zatrudniających poniżej 20 pracowników wskaźnik ten powinien być bardziej rygorystyczny, np. na poziomie 30%, nie mniej niż 3 pracowników. Ustalenia szczegółowych kryteriów, dla tych przedsiębiorstw, pozostaje w sferze negocjacji z rządem.

Partner dialogu społecznego, jakim jest Związek Rzemiosła Polskiego, chciałby uzyskać bezpośrednio od rządu informację na jakie cele rząd zamierza przeznaczyć środki z Funduszu Pracy i jakie działania zamierza podjąć w celu jak najefektywniejszego wykorzystania tych środków. Z uwagi na fakt, iż to pracodawcy tworzą Fundusz Pracy, stoimy na stanowisku iż powinni oni mieć kontrolę nad ich wydatkowaniem. Dochodzące do nas informacje medialne, dotyczące rządowych planów wykorzystania środków funduszy na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego, nie są dla nas wystarczająco jasne. Dlatego też, uznając, iż Partnerzy Społeczni powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji w tym obszarze, prosimy o ich udzielenie przez stronę rządową.