Stanowisko ZRP w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382). Wątpliwości Związku Rzemiosła Polskiego budzi przede wszystkim zmiana proponowana w art. 58 ustawy (zmiana: 16,22,35,38), tj. wprowadzenie zasady składania wyłącznie w formie elektronicznej wniosków do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o przyznanie świadczenia postojowego oraz udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek. Jest to rozwiązanie ograniczające swobodę wyboru i potencjalnie dyskryminujące dla pewnej części potencjalnych wnioskodawców mniej zaawansowanych w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi.

List przewodni do Pani Marszałek Elżbiety Witek

Stanowisko ZRP w sprawie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19