Spotkanie Związku Rzemiosła Polskiego oraz Komendy Głównej OHP

16 listopada 2021 r. w siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego oraz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Wacław Napierała – Wiceprezes ZRP i Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Tadeusz Szewczyk – Członek Zarządu ZRP i Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Komendę Główną OHP reprezentowali: Pani Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny OHP, Pan Piotr Modzelewski – Zastępca Komendanta Głównego OHP, Pan Jacek Figiel – Doradca Komendanta Głównego OHP oraz Dyrektor Biura Edukacji i Zatrudnienia KG OHP Pan Sławomir Męcina.

W trakcie spotkania przedstawiciele ZRP przedstawili informacje nt. aktualnych działań w zakresie szkolenia uczniów w ścieżce dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz związanych z procesem potwierdzania kwalifikacji zawodowych w ścieżce egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. W tracie spotkania strony wskazały na różnego rodzaju problemy występujące w procesie realizacji kształcenia zawodowego organizowanego na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. ZRP szczególnie akcentował problem nie przestrzegania przez jednostki OHP przepisów ustawy o rzemiośle mówiących o obowiązkowym zrzeszaniu się rzemieślników szkolących uczniów.

Pokreślono istotne znaczenie wzajemnych relacji przedstawicieli regionalnych jednostek OHP i organizacji rzemiosła na jakość obsługi pracodawców, którzy obok działalności gospodarczej realizują kształcenie zawodowe. KG OHP jest na etapie wdrażania elektronicznych do usprawnienia prac związanych z refundacjami, docelowo system ten będzie obejmował wszystkie jednostki sieci OHP. Wskazano na istotne kwestie związane z problematyką przygotowania zawodowego w rzemiośle, w ramach którego młodzi ludzie uczą się zawodu zapewniając w ten sposób wykwalifikowane kadry pracowników nie tylko dla rzemieślników. Jest to obszar szczególnego zainteresowania zarówno organizacji z sieci ZRP, jak również jednostek OHP – dlatego uznano, że należy rozwijać umacniać i rozwijać współpracę.

Organizacje rzemiosła, cechy, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego od lat współpracują z Ochotniczymi Hufcami Pracy, co ma konkretne formy i wymiary, zwłaszcza w relacjach regionalnych, co potwierdza potrzebę utrwalania tej współpracy.

W podsumowaniu spotkania:

  • KG OHP zapewniła o podjętych w resorcie pracy skutecznych działaniach, związanych w pełnym zabezpieczenie w 2021 r. środków na refundacje.
  • Stwierdzono potrzebę przygotowania zweryfikowanego porozumienia o współpracy ZRP i KG OHP (podpisane w 2004 r.).
  •  Ustalono termin wspólnego spotkanie przedstawicieli kierownictw izb rzemieślniczych i WKOHP na 15-16 marca 2022 r. w ramach organizowanego przez ZRP – V Forum Szkół Rzemiosła (główny temat doradztwo zawodowe).
  • Przedstawiciel kierownictwa KG OHP będzie uczestniczył w organizowanej przez ZRP w dniach 30.11.-01.12.2021r. konferencji z cyklu ROK W DIALOGU.
  • Przedstawiciel ZRP w miarę potrzeb będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych pod auspicjami KG OHP.
  • KG OHP oraz ZRP w ramach bieżącej współpracy będą wzajemnie przekazywały informacje na temat sygnałów o problemach zgłaszanych przez jednostki z sieci organizacji i reagowały adekwatnie do problemu

więcej również na stronie KG OHP:https://ohp.pl/aktualnosci/spotkanie-przedstawicieli-zwiazku-rzemiosla-polskiego-oraz-komendy-glownej-ohp