Spotkanie konsultacyjne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dotyczące nowego programu operacyjnego dla woj. mazowieckiego

5 lutego 2021 odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 i jego wpływu na kształt  nowego programu operacyjnego dla woj. mazowieckiego. ZRP reprezentowała Pani Renata Lewicka – główny specjalista w Zespole rozwoju i komunikacji. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.  przedstawiciele samorządu woj. mazowieckiego, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz przedsiębiorcy. Spotkanie otworzył  Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.  Zaprezentowano uwagi do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście prac nad Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 .

W ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Mazowsze ma otrzymać ok. 1,66 mld Euro. W związku z obowiązującym od początku stycznia 2018 r. podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, o który władze zabiegały od 2011 r., na dwie jednostki NUTS 2, alokacja została również podzielona zgodnie z kategoriami regionów. Region mazowiecki ma otrzymać 1 557,5 mln euro, a region warszawski stołeczny, jako jedyny region lepiej rozwinięty w Polsce tylko 111,5 mln euro. 18 stycznia br. rozpoczęły się rządowe konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa. Jest to dokument określający cele i zakres tematyczny wykorzystania funduszy europejskich  w ramach polityk unijnych w perspektywie 2021-2027. W dokumencie określono, m.in. założenia nowych programów operacyjnych oraz podział alokacji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, a także wysokość środków finansowych przydzielonych poszczególnym regionom.

Zaprezentowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projekt Umowy Partnerstwa zawiera bardzo niekorzystne dla metropolii warszawskiej rozwiązania. Przewidziana przez Ministerstwo alokacja dla metropolii warszawskiej na lata 2021-2027 to 157 mln EUR (111,5 mln euro w ramach programu regionalnego a pozostałe 45,5 mln euro w ramach krajowych programów operacyjnych). Stanowi to zaledwie około 10 % środków, pozyskanych przez beneficjentów funduszy strukturalnych z tego obszaru w okresie programowania 2014-2020 (około 1,5 mld EUR). Tak drastyczne ograniczenie środków oznacza w dłuższej perspektywie zahamowanie rozwoju wielu przedsiębiorstw oraz brak środków na prowadzenie badań naukowych, a w konsekwencji spadek konkurencyjności całej metropolii warszawskiej.

Najważniejsze uwagi to m.in. konieczność wskazania algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw, likwidacja rezerwy ponad 7 mld euro (25% alokacji dla programów regionalnych) i przydzielenie części tych środków dla regionu warszawskiego stołecznego, czy uwzględnienie w treści Umowy Partnerstwa przewidywanego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu Państwa w modelach finansowania projektów JST na obszarze regionu warszawskiego stołecznego kompensującego spadek intensywności wsparcia Unii Europejskiej do 50% kosztów kwalifikowalnych, aby dla beneficjentów o niższych wskaźnikach rozwojowych zapewnić możliwy do wyasygnowania poziom niezbędnego wkładu własnego, tożsamy jak dla regionów słabiej rozwiniętych.

Konsultacje Umowy Partnerstwa potrwają do 22 lutego br. Formularz zgłaszania uwag znajduje się pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/