Test MŚP przedmiotem dyskusji Grupy roboczej wysokiego szczebla ds. konkurencyjności i wzrostu

Sekretarz Generalna SMEunited Veronique Willems zaprezentowała pogląd w jaki sposób test MŚP może pomóc w naprawie i zmniejszyć niepotrzebne obciążenia regulacyjne. Veronique Willems podkreśliła, że wielu przedsiębiorców ponosi wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie firmą, obsługę wymagań administracyjnych i zgodność z przepisami. Dlatego test MŚP ma kluczowe znaczenie dla dogłębnego zrozumienia zdolności MŚP do wdrażania przepisów. Sekretarz Generalna SMEunited wezwała do przejścia od zasady „Think Small First” do podejścia „działaj odpowiednio”.

Sekretarz Generalna SMEunited Veronique Willems zwróciła się do instytucji europejskich o zaangażowanie się w ciągły dialog z reprezentatywnymi organizacjami MŚP w UE w celu zapewnienia, że interesy MŚP brane są pod uwagę w całym procesie decyzyjnym. Zwróciła się również o wzięcie pod uwagę heterogeniczności MŚP. Ponadto podkreśliła, że dysponowanie planem konsultacji, badań i gromadzenia danych na następny rok pozwoliłoby na lepszą organizację wkładu MŚP w terenie. Informacje uzyskane przy wsparciu reprezentatywnych organizacji MŚP należy udostępniać im już na etapie redagowania. W ten sposób unikniemy dwukrotnego kierowania tych samych pytań do przedsiębiorców. Na koniec zwróciła się do Rady ds. Kontroli Regulacyjnej o zbadanie ocen skutków i przesłanie ich z powrotem do odpowiednich służb, jeśli test MŚP jest przeprowadzony w niewystarczający sposób.

W odniesieniu do różnych etapów testu MŚP podkreśliła, że oceniając przedsiębiorstwa, na które może to mieć wpływ, należy wziąć pod uwagę łączny wpływ przepisów. Co więcej, nawet jeśli MŚP nie są głównym celem, na które mogą wpłynąć pośrednio z powodu złożonych łańcuchów dostaw, np. informacji niefinansowych.

Patrząc na proces konsultacji, SMEunited przedstawił propozycje ulepszenia kwestionariuszy. Powinny być krótsze, w wyraźnym języku nieakademickim, przetłumaczone na wszystkie języki UE. Aby zapewnić szeroką informację zwrotną, Sekretarz Generalna SMEunited Veronique Willems nalegała na wystarczająco długi okres konsultacji, biorąc pod uwagę dni wolne i liczbę trwających konsultacji i nowych konsultacji, które mają zostać rozpoczęte. Dbając o odzwierciedlenie różnorodności MŚP, Veronique Willems zwróciła uwagę na znaczenie wysłanników MŚP współpracujących z krajowymi organizacjami MŚP i poszerzania zasięgu sieci Enterprise Europe Network poprzez zacieśnienie współpracy z reprezentatywnymi organizacjami MŚP. Skoordynowane gromadzenie danych przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i reprezentatywne organizacje MŚP mogłoby zapewnić solidniejszy wkład. Dlatego Sekretarz Generalna SMEunited Veronique Willems wezwała Komisję do przeanalizowania, w jaki sposób wspierać organizacje MŚP w dostarczaniu danych dotyczących MŚP.

Podsumowując Sekretarz Generalna SMEunited Veronique Willems wyjaśniła, że ​​wszyscy prawodawcy – zarówno Parlament Europejski, jak i państwa członkowskie – ponoszą odpowiedzialność za sprawdzenie wpływu na MŚP. Ponadto zgodziła się, że istnieją niezbędne wytyczne i kluczowe będzie zastosowanie i ulepszenie sposobu przeprowadzania testu MŚP. (…)

Źródło: SMEunited