SME united ocenia nowy pakiet pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw Komisji Europejskiej

SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) pozytywnie oceniła publikację nowego Pakietu Pomocy dla MŚP, który rzeczywiście powinien zapewnić MŚP realną pomoc. Chociaż zwiększanie płynności poprzez silniejsze przepisy dotyczące opóźnień w płatnościach i wzmocnienie „okna” dla MŚP ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia zdolności inwestycyjnych MŚP, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i budowanie pomostu między dostępnymi szkoleniami a potrzebami MŚP powinno w dalszym ciągu pozytywnie wpływać na zasoby przedsiębiorczości. „Rewizja dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, proponująca rygorystyczne 30-dniowe terminy płatności, powinna wzmocnić zdolność inwestycyjną MŚP” – zareagował Prezes SMEunited Petri Salminen. Podkreślił jednak, że SMEunited nalega, aby „państwa członkowskie powinny mieć możliwość posiadania bardziej rygorystycznych zasad i możliwości zawierania porozumień sektorowych. Dzięki tym elementom wniosek będzie dobrą podstawą do zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedzialności za ich przepływy pieniężne i zdolność do inwestować w swoją działalność, między innymi na potrzeby transformacji bliźniaczej”. SMEunited popiera zobowiązanie Komisji do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i planuje sprawdzić, czy przyszłe wnioski systematycznie uwzględniają przepisy przyjazne MŚP, takie jak klauzule dotyczące dłuższego okresu przejściowego i klauzule zawierające wytyczne dla MŚP. Ponadto SMEunited apeluje o wprowadzenie przepisów wzywających Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na wpływ aktów delegowanych i wykonawczych na MŚP.

Prezydent SMEunited Pan Salminen wezwał do uważnej oceny definicji MŚP, aby mieć pewność, że ci, którzy najbardziej wymagają proporcjonalności, rzeczywiście ją osiągną. Jego zdaniem „Definicję spółek o średniej kapitalizacji należy rozpatrywać oddzielnie i przy zastosowaniu odrębnych środków, nie kanibalizując definicji dla MŚP” . Jeśli chodzi o propozycję opodatkowania, prezydent Petri Salminen z zadowoleniem przyjmuje propozycję dotyczącą systemu podatkowego dla siedziby głównej (HOT) dostępnego dla MŚP posiadających stały zakład w innym państwie członkowskim. Może on znacząco zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla MŚP, jeśli państwa członkowskie zgodzą się na wprowadzenie takiego systemu. Poza tym SMEunited będzie uważnie monitorować publikację dodatkowych środków mających na celu racjonalizację obowiązków sprawozdawczych w nadchodzących