Seminarium projektu “SupportSME4SD”  na temat wdrażania umowy ramowej europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji (FAD)

12 lipca 2023 członkowie SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) zorganizowało w Brukseli seminarium w aramch projektu “SupportSME4SD” celem omówienia wdrażaniea umowy ramowej europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji (FAD) na poziomie krajowym. Umowa ta, podpisana przez ETUC, BusinessEurope, SGI Europe i SMEunited w lipcu 2020 r., ma na celu wsparcie wprowadzania cyfryzacji w miejscu pracy i sprostanie jej wyzwaniom. Wymiana ta została zorganizowana w ramach projektu SMEunited „Wsparcie dla MŚP na rzecz dialogu społecznego” (Support2SME4SD) i zgromadziła 21 członków z 17 krajów.

„Partnerzy społeczni zaangażowani w dobry dwustronny lub trójstronny dialog społeczny są najlepiej przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom i korzyściom płynącym z cyfryzacji. Nasze firmy przechodzą na technologię cyfrową i dążymy do tego, aby wykorzystywały możliwości w sposób szanujący potrzeby kierownictwa i pracowników, co wymaga przewidywania zmian i dostarczania umiejętności cyfrowych” – powiedziała sekretarz generalna SMEunited Véronique Willems, otwierając nasze europejskie seminarium w Brukseli.

Członkowie SMEunited najpierw omówili wyniki dwóch krajowych seminariów (w Rumunii i na Litwie) na temat wdrażania umowy ramowej w sprawie cyfryzacji. Wymiany miały na celu identyfikację i wymianę najlepszych praktyk wspierających MŚP w ich cyfryzacji. Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji były w centrum dyskusji, ponieważ MŚP i ich pracownicy potrzebują zarówno podstawowych umiejętności cyfrowych, jak i ekspertów ICT.

Druga część dyskusji koncentrowała się na dwóch przypadkach krajowych (francuskim i włoskim) oraz różnych inicjatywach podjętych w celu wsparcia MŚP w ich cyfryzacji. Członkowie podkreślili potrzebę zapewnienia zaangażowania partnerów społecznych oraz znaczenie przyjęcia podejścia ukierunkowanego na MŚP w celu promowania cyfryzacji. Zwrócono również uwagę na podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z cyfryzacji, ponieważ MŚP często nie mają środków na inwestycje i zmianę swojego modelu biznesowego.