Seminarium „Ocena Funkcjonowania Trójstronnej Komisji w Nowej Sytuacji Politycznej Kraju”

W dniach 3 – 5 września 2008 roku w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się seminarium poświęcone Dialogowi Społecznemu „Ocena Funkcjonowania Trójstronnej Komisji w Nowej Sytuacji Politycznej Kraju”. Organizatorem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego.

Gośćmi spotkania, które odbyło się w dniu 4 września byli Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Zygmunt Mierzejewski, Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Głos zabrali także: Jan Klimek, Przewodniczący Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych oraz Józef Jacek Hordejuk, członek Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych z ramienia ZRP, Izabela Opęchowska, doradca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego ds. TK ds. Społeczno – Gospodarczych.

Spotkanie rozpoczął Wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej Jerzy Bartnik. W opinii prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Dialog Społeczny w Polsce ma przed sobą dużą przyszłość. – Zgodnie z europejskimi tendencjami wiele spraw, szczególnie związanych z gospodarką, powinniśmy poddawać konsultacjom społecznym – zaznaczył Bartnik. Dodał również, że – Chcielibyśmy, aby swój głos miały w tym również organizacje pracodawców.

Wiceminister Rafał Baniak omówił funkcjonowanie Komisji Trójstronnej. – Chcemy prowadzić aktywny dialog społeczny. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się wypracować rozwiązania potrzebne polskiej gospodarce. Podkreślił również, że Komisja Trójstronna pracuje bardzo intensywnie. W ocenie wiceministra dla dobrego funkcjonowania Dialogu Społecznego niezbędna jest zwiększona aktywność społeczeństwa oraz sprawna działalność organizacji pozarządowych. Jako przykład podał Związek Rzemiosła Polskiego, który zrzesza pracodawców z całego kraju. – Jego członkowie wchodzą w skład Wojewódzkich i Powiatowych Komisji Dialogu Społecznego. Dzięki temu mają oni wpływ na decyzje podejmowane podczas posiedzeń.

Następnie głos zabrał Zygmunt Mierzejewski, Przewodniczący Zespołu Problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, który wypowiedział się na temat uczestnictwa partnerów społecznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Omówił przebieg prac na rzecz zwiększenia szans i możliwości rozwoju partnerów społecznych w nowym okresie programowym. Pracę Komisji Trójstronnej zaprezentował Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych. Godny podkreślenia jest fakt, że zespół ds. Ubezpieczeń społecznych któremu przewodniczy Prezes Klimek jest najintensywniej pracującym ze wszystkich zespołów.

Z kolei Izabela Opęchowska zaprezentowała zakres prac Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych nad porozumieniem społecznym oraz przedstawiła informacje o pracach nad wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2009 rok, które w wyniku intensywnych obrad i negocjacji ustalone zostało na poziomie 40 % średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Na zakończenie spotkania Józef Jacek Hordejuk, członek Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych z ramienia ZRP. Zaprezentował działania podejmowane nad zawarciem Porozumienia w sprawie stresu związanego z pracą.

Seminarium zakończyło się dyskusją na poruszane w trakcie spotkania zagadnienia.

Szczegółowe sprawozdanie oraz zdjęcia w załączniku.