Rząd o Radzie Dialogu Społecznego

Trójstronną Komisję zastąpi Rada Dialogu Społecznego. Rząd przyjął dziś projekt ustawy przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związki zawodowe oraz resort pracy – informuje ministerstwo pracy.
Zdaniem ministra pracy pomysł na powołanie Rady Dialogu Społecznego powstał dzięki otwartości partnerów społecznych. To nowe otwarcie w dialogu społecznym w Polsce i dowód na wzrost wzajemnego zaufania.
Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Ma ona zapewnić warunki sprzyjające prowadzeniu dialogu społecznego. W tym celu zmieniono formułę prawną, która jest lepiej dostosowana do współczesnych warunków i spełnia oczekiwania wszystkich partnerów społecznych. Rada Dialogu ma za zadanie realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.

Strony społeczne Rady będą miały możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.

Konieczność zmian dotyczących zasad działania instytucji dialogu społecznego zgłaszały wszystkie strony: związki zawodowe, organizacje pracodawców, a także strona rządowa.
Więcej: LINK