Ruszyła 48 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy warunków Pracy

Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła 48 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy warunków Pracy, którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób
    z niepełnosprawnościami.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, a także do pracowników (indywidualnych oraz zespołów pracowników). Wnioski Konkursowe należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację w terminie do 31 lipca 2022 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród laureatów są zarówno instytuty naukowe, duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze – wszyscy, którzy angażują się w działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Materiały informacyjne na temat konkursu można pobrać ze strony internetowej konkursu www.ciop.pl/konkurs-bhp, a szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa, tel. (22) 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.pl