Roczny przegląd zaangażowania partnerów społecznych w proces Semestru Europejskiego

19 listopada 2021 w formie wideokonferencji miało miejsce spotkanie eksperckie mające na celu  dokonanie analizy zaangażowania partnerów społecznych w reformy i politykę w ramach Semestru Europejskiego, przygotowanie krajowych planów odbudowy i odporności oraz rozwój dialogu społecznego. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach corocznego przeglądu przeprowadzanego przez Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO). Dotyczyło trzech państwach członkowskich UE:  Węgier, Polski i Rumunii, które otrzymały szczegółowe zalecenia dotyczące dialogu społecznego na 2021 rok. Celem Komitetu Zatrudnienia i Komisji Europejskiej jest wzmocnienie zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityk zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i roczną strategią zrównoważonego wzrostu na 2021 r. Podczas spotkania przedstawiciele  administracji rządowej z w/w państw UE  poinformowali, w jaki sposób angażują partnerów społecznych w reformy w ramach semestru i plany krajowe. Strona pracodawców  i związki zawodowe przedstawili swoje opinie w tej kwestii. Ich zdaniem konsultacje w sprawie reform gospodarczych, reform rynku pracy oraz krajowych planów odbudowy i odporności nadal (w porównaniu z sytuacją w poprzednim roku) funkcjonują na niezadowalającym poziomie. Pomimo istnienia formalnego otoczenia instytucjonalnego w tych krajach postęp jest widoczny, jednakże różnie oceniany przez stronę rządową, organizacje pracodawców i stronę związków zawodowych. Terminowe i rzeczowe konsultacje z partnerami społecznymi oraz rzeczywisty dialog społeczny, na poziomie trójstronnym i dwustronnym, mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania m.in. skutkom pandemii COVID-19.

Przedstawiciel ZRP przytoczył przykład dobrej praktyki współpracy administracji rządowej w Polsce z partnerami społecznymi, którą jest przygotowanie działań na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego i budowy potencjału partnerów społecznych w ramach nowego programu krajowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Podkreślił jednakże, że na szczeblu regionalnym sytuacja wygląda zupełnie inaczej a partnerzy społeczni uczestniczą w bardzo ograniczonym stopniu w przygotowaniu nowych programów regionalnych.