Ramowe działania w zakresie zatrudnienia młodzieży

W Salonikach w dniu 11 czerwca podczas wspólnej konferencji  Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, BUSINESSEUROPE, Europejskiej Uni Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Konfederacji Przedsiębiorców Sektora Publicznego zaprezentowano Ramy Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – jako wynik negocjacji europejskich partnerów społecznych. 

W celu ograniczenia bezrobocia młodych. promowane będą dobre rozwiązania. Partnerzy społeczni, władze publiczne oraz inne podmioty podejmą wspólne  działania dążące do osiągania konkretnych efektów w zatrudnianiu młodzieży. 

Działania Ramowe są oparte o już  istniejące i nowe dobre praktyki powiązane z czterema zidentyfikowanymi priorytetami: uczenie się, przejście na rynek pracy (transition), zatrudnienie i przedsiębiorczość. 

Do Katalogu dwudziestu dobrych praktyk towarzyszących Ramowym Działaniom na rzecz zatrudnienia młodzieży, dołączono  stosowany w Polsce – Fundusz Oświatowy Związku Rzemiosła Polskiego tworzony przez wszystkie zrzeszone izby rzemieślnicze (poparte przez UEAPME).  Podjete działania  są przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania środowiska rzemieślniczego w kształcenie młodych osób, dbałość o jakość oświaty oraz we wdrażanie zmian w systemie edukacji zawodowej.

 

W negocjacjach stronę polskich przedsiębiorców reprezentował Andrzej Stępnikowski, wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Pełna treść informacji: LINK

Ramy działań -dialog dostarcza rozwiązania dla zmniejszenia bezrobocia wśród młodziezy: LINK

Aneks – Ramy działań – czerwiec 2013: LINK

Ramy działań:LINK