Przedsiębiorco, przygotuj się na zmiany na rynku pracy! Weź udział w konkursie „Akademia HR”

Od 1 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Akademia HR” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na rozwój kompetencji menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie może przeznaczyć do 100 mln zł. Termin składania zgłoszeń upływa 16 sierpnia br. Obecnie wybierani są operatorzy.

Realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs „Akademia HR” ma na celu wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Będą mogli z nich skorzystać menedżerowie HR oraz pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną w firmie, którzy dzięki nabytej wiedzy skuteczniej przygotują się do nadchodzących wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

W ciągu najbliższych lat zarządzanie kapitałem ludzkim stanie się coraz bardziej wymagające ze względu na cyfryzację, automatyzację, pracę zdalną, starzenie się kadr, migracje oraz konieczność zapewnienia równości szans. Dlatego należy aktywnie wspierać firmy i ich pracowników w dostosowaniu się do nadchodzących wyzwań.

W ramach „Akademii HR” przedsiębiorcy działający w Polsce otrzymają 100 mln zł dofinansowania, by móc podnosić  kompetencje oraz przygotowywać się na zmiany, a nawet kreować trendy.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do konkursu „Akademia HR” mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Ile wynosi i na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Uzyskane środki z konkursu będzie można przeznaczyć na:

  • analizę autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa związanych z obszarem HR;
  • pomoc w wyborze usług z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa (muszą być zgodne z dokumentem znajdującym się w załączniku do regulaminu – Opis kompetencji kadr w obszarze HR”);
  • refundację kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.

Dostępny budżet w ramach konkursu to 100 mln zł, a maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu wynosi 13 888 889 zł.

Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków, co oznacza, że pozostałe 10% wnoszą przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie (odbiorcy wsparcia). Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny beneficjenta, którego kwota różnić się będzie w zależności od rodzaju wnioskowanego wsparcia.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie oraz możliwość zgłoszeń znajduje się na stronie PARP.