Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe ruszy w IV kwartale 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje projekt pt. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe”. Jego celem  jest zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki m.in. dzięki upowszechnieniu na rynkach międzynarodowych naszych marek produktowych. Do końca września 2015 r. wyłonionych zostanie 10 branż na wybranych rynkach.

Budowanie na arenie międzynarodowej wizerunku Polski obejmie wieloletnią i kompleksową promocję branż wyłonionych w ramach obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane są z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Głównymi elementami projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” będzie realizacja branżowych i ogólnych programów promocji. Przedstawiony zostanie potencjał produktowy i usługowy polskich przedsiębiorców wyłonionych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Do końca września 2015 r. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu dokona wyboru 10 branż na wybranych rynkach. Kolejny krok to współpraca ze środowiskami gospodarczymi i branżowymi w celu budowy koncepcji promocji poszczególnych sektorów objętych programami. Elementem uzupełniającym będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki zarówno w kraju jak i za granicą.

Za działania dotyczące wdrażania projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” oraz koordynację na poziomie centralnym i regionalnym, odpowiada Minister Gospodarki. Odbyły się spotkania z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Urzędów Marszałkowskich, na których omówiono założenia współpracy.  

Wsparciem przy realizacji zadań w ramach Programu będzie także tworzony obecnie Portal Promocji Eksportu. Dzięki temu w jednym miejscu zebrane zostaną informacje o umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Ponadto portal zapewni spójną komunikację instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki.

Więcej: LINK