Pożyczka na innowację

Mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są wydatki na:
•    zakup i wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych;
•    zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
•    zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
•    budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;
•    zakup usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego, dotyczących:
o    opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji,
o    oceny wpływu inwestycji na środowisko,
o    opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,
•    zakup usług doradczych w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii dotyczących:
o    opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne,
o    opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych,
o    przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych.

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15 proc. sumy wydatków.
Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat. Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat. Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Więcej: LINK