Powrót uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja br. minister edukacji narodowej podpisał rozporządzenie dotyczące m.in. uczniów – młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego – zmiany dotyczą tylko uczniów ostatniego roku nauki zawodu i branżowych szkół I stopnia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2020, poz.953)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000953

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia decyzje umożliwiają powrót uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych, co pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Niestety decyzje te nie rozwiązują problemu, bowiem do realizacji programu praktycznej nauki zawodu mogą powrócić młodociani pracownicy, którzy wyrażą na to zgodę, a jeśli są niepełnoletni  – wymagana jest także  zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Ponadto w rozporządzeniu wskazano okres od 1-7.06.2020 r. a więc należy uznać, że jest to rozwiązanie tymczasowe.

W przypadku młodocianych pracowników i uczniów klas programowo najwyższych w/w szkół branżowych, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal  obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników I i II klas branżowej szkoły I stopnia – wynikające z przepisów art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informujemy, że w ramach przepisów dot. tzw. Tarczy 4  znalazły się  zapisy zmieniające w/w art.15f. (ustawa w trakcie procedowania w Sejmie).