Powołano Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa

W ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013 powołano Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa.

Głównym jej celem jest m.in.: upowszechnienie idei partnerstwa wśród członków Komitetów Monitorujących programy operacyjne na szczeblu krajowym i regionalnym, upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu mechanizmów państwa, wzrost efektywności uczestnictwa przedstawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych oraz strony rządowej i samorządowej w Komitetach Monitorujących.

W ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa przewidziane są m.in.: cztery konferencje krajowe, których celem będzie debata na temat narzędzi i efektów prowadzonego dialogu i aktualnych problemów; 16 spotkań regionalnych o charakterze edukacyjnym oraz konkursy promujące ideę partnerstwa.

Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązał się do współorganizacji (wraz z innymi partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi) konferencji krajowych i spotkań regionalnych.