Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 17 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa  i Gospodarki Komunalnej.

Na posiedzeniu  omówiono   tekst ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.  Wszystkie kluby parlamentarne jednogłośnie poparły ustawę. Tekst nowelizacji został przekazany do Senatu, który zgłosił dwie techniczne poprawki i projekt jeszcze raz trafi do Sejmu.

Następnie  przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  przedstawił  polski System Rad ds. Kompetencji. System Rad ma zwiększyć wpływ przedsiębiorców na dostawców edukacji formalnej i pozaformalnej.  Projekt PARP przewiduje  utworzenie 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Na przełomie 20015 i 2016 roku zostaną wybrane w trybie konkursowym projekty, które mają na celu powołanie i funkcjonowanie tych organów.

Na początku PARP planuje wybór 3 pilotażowych Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Po uzyskaniu od Komisji Europejskiej pozytywnej oceny funkcjonujących już Rad, będą wybierane kolejne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie ZRP: Piotr Szczegot, przewodniczący Komisji Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych ZRP oraz Halina Matejek-Caban, główny specjalista Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP.