Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich

17 marca 2022 w formie hybrydowej miało miejsce posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prof. Jana Klimka, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu wzięli udział eksperci partnerów społecznych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Podczas posiedzenia omówiono m.in. stan przygotowania krajowych i regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przygotowanie programów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ostateczny kształt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa) i zakres uwzględnienia uwag partnerów społecznych oraz sposób finansowania kar wymierzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i ich wpływ na budżet dla Polski w ramach nowej perspektywy finansowej UE.