Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W dniach 14-15 marca 2023 w Krakowie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

Program FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Program ma za zadnie odpowiadać na kluczowe wyzwania w polityce społecznej czy edukacji. Budżet programu to około 5 mld euro.

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram uruchamiania poszczególnych działań programu oraz przyjęto zmiany w regulaminie działania Komitetu Monitorującego, wypracowane przez powołaną do tego celu grupę roboczą. Poza tym Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów dla projektów dotyczących mobilności międzynarodowej, planowanych do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na zasadach programu Erasmus+. Zakłada się że w ich wyniku ponad 5,5 tys. uczniów i 2.3 tys. nauczycieli podniesie swoje kompetencje i umiejętności zawodowe.

Zatwierdzono również kryteria dla dwóch konkursów w obszarze szkolnictwa wyższego, mających na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji studentów, a także kadry dydaktycznej uczelni w branżach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki (m.in. energetyka, transport, zielone technologie). Dzięki nim co najmniej 80 uczelni otrzyma szansę na realizację tego typu projektów w tym zakresie już w 2 kwartale br.

Komitet zatwierdził także do realizacji pierwszy konkurs skierowany do organizacji partnerów społecznych. Wsparcie to będzie służyło budowaniu tzw. potencjału bazowego organizacji partnerów społecznych w wymiarze osobowym, organizacyjnym, procesowym, aby poprawić skuteczność realizowanych przez te organizacje zadań związanych z uczestnictwem w procesie stanowienia i monitorowania prawa. W zaplanowanym konkursie zakładane jest wsparcie co najmniej 159 organizacji partnerów społecznych oraz 1,8 tys. ich przedstawicieli. Na konkurs przeznaczono 54 mln zł.

Przedmiotem posiedzenia były również założenia konkursu, dzięki któremu chcemy zapewnić dalsze funkcjonowanie inkubatorów innowacji społecznych. Komitet przedyskutował i zatwierdził także kryteria dla projektów w obszarze edukacji, dotyczących m.in. e-materiałów dla uczniów o pochodzeniu migracyjnym, wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kadry JST w zakresie zarządzania cyfryzacją, czy rozwiązań informatycznych dla prowadzenia egzaminów zawodowych on-line czy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W drugim dniu obrad przyjęto projekty wspierające rozwój otoczenia ekonomii społecznej oraz dot. uruchomienia systemu atrakcyjnych, częściowo umarzalnych pożyczek dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje.

W sumie Komitet przyjął do realizacji 4 konkursy oraz zatwierdził 9 projektów niekonkurencyjnych na łączną kwotę ponad 1 mld zł.