Posiedzenia Rady Administracyjnej i Walnego Zgromadzenia SMEunited

18 czerwca 2021 w formie wideokonferencji odbyły się posiedzenia Rady Administracyjnej i Walnego Zgromadzenia SMEunited (Rzemiosło oraz MSPw Europie). ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji.

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia przemówienie wygłosił Pan Maroš Šefčovič wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzeń m.in. dokonano przeglądu aktualnego wykonania budżetu na rok bieżący i przedstawiono projekt budżetu na 2021 oraz przyjęto deklarację SMEunited do instytucji europejskich pt „Przyśpieszenie odbudowy” opartą na konkluzjach z Walnego Zgromadzenia.

W swoich wnioskach członkowie SMEunited wezwali do szybkiego ożywienia gospodarczego, które wesprze bliźniaczą transformację. Ponadto apelują o lepsze otoczenie regulacyjne i rozwój umiejętności jako warunki wstępne konkurencyjności MŚP.

„Ożywienie gospodarcze musi przyczynić się do przebudowy naszej gospodarki w świetle ekologicznej i cyfrowej transformacji. Środki polityczne muszą wzmacniać zdolność MŚP do innowacji i inwestycji oraz muszą unikać nowych obciążeń regulacyjnych, aby umożliwić udane ożywienie i transformację”, oznajmił przewodniczący Alban Maggiar.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyodrębnili 5 krytycznych czynników sukcesu:

– Krajowe plany naprawy i odporności powinny obejmować reformy niezbędne do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej, jakości usług publicznych i skuteczności administracji.

– W odniesieniu do pakietu „Fit for 55”, członkowie SMEunited wzywają instytucje UE do stworzenia środowiska regulacyjnego, które zapewnia konkurencyjność, równe szanse, przewidywalność dla inwestorów i które zachęca do innowacji.

– Ponadto, organizacje MŚP skupiają się na uczeniu się przez całe życie i ciągłym szkoleniu, jako kluczowych czynnikach zwiększających szanse na zatrudnienie ludzi i konkurencyjność firm. Programy te są najlepiej opracowane i wdrażane na poziomie krajowym, regionalnym i/lub sektorowym w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi.

– Jako czwarty element, członkowie SMEunited podnoszą kwestię uczciwości w relacjach z platformami cyfrowymi, podkreślając dostęp do danych.

– Wreszcie, MŚP domagają się inteligentnych regulacji. Obawiają się, że nowe obciążenia regulacyjne spowolnią ożywienie gospodarcze i utrudnią skuteczne przejście do zielonej i cyfrowej gospodarki. Obciążenia biurokratyczne związane z każdym wnioskiem powinny być systematycznie analizowane z wykorzystaniem testu MŚP i zasady „jeden na jeden”.

Pełna treść konkluzji z Walnego Zgromadzenia  POBIERZ