Po IV Forum Funduszy Europejskich

W Warszawie w ramach VI Forum Funduszy Europejskich w dniu 6 maja odbyła się sesja „Partnerstwo i dialog jako podstawa skutecznej polityki spójności”, zorganizowana przez Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa.

 

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia ministra Henryka Wujca, doradcy prezydenta RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, który podkreślił znaczenie dialogu we współczesnej demokracji i rolę wiedzy i doświadczenia partnerów pozarządowych i społecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych.

O znaczeniu zasady partnerstwa, wyzwaniach dialogu obywatelskiego i społecznego debatowali goście zaproszeni do loży komentatorów, a wśród nich m.in: Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olsson, przedstawiciel Prezydenta Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

Sesja miała niestandardowy scenariusz, zaraz po wystąpieniu ministra Wujca  zorganizowano  trzy bloki tematyczne: Wyzwania; Partnerstwo jako rozwiązanie, i Potrzeby.  Eksperci poszczególnych paneli przedstawiali tezy i pytania dotyczące kapitału społecznego oraz intelektualnego systemu zarządzania rozwojem regionalnym, dialogu obywatelskiego i społecznego, narzędzi pozwalających realizować zasadę partnerstwa, jak grupy robocze przy komitetach monitorujących, czy wreszcie potrzeby silniejszego wsparcia instytucjonalnego dla partnerów społeczno-gospodarczych.

W grupie ekspertów wystąpił Norbert Pruszanowski, dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych Związku Rzemiosła Polskiego,  Renata Calak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marcin Komosa z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i inni.

Sesja zakończyła się uhonorowaniem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki za wysiłek na rzecz  faktycznego wdrażania zasady partnerstwa i osiągnięcia na tym polu. Pamiątkowy dyplom odebrał przewodniczący Komitetu, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda wraz z przedstawicielami wszystkich środowisk tworzących Komitet: Marzeną Chmielewską i Łukaszem Domagałą (partnerzy społeczno-ekonomiczni) oraz Zdzisławem Szczepkowskim (samorząd terytorialny).