Pismo ZRP do minister Jolanty Fedak w sprawie refundacji

Związek Rzemiosła Polskiego, w nawiązaniu do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom z dnia 26 kwietnia 2007 r., przedstawił propozycje zmian zgodnych z oczekiwaniami środowiska rzemieślniczego oraz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgłoszone przez środowisko postulaty potwierdzają obawy, jakie żywił ZRP w związku z przewidywanym wzrostem biurokratycznych obciążeń, jaki towarzyszył będzie wejściu w życie zmienionego rozporządzenia.

Sygnały, jakie docierały w toku konsultacji z izbami i cechami, jednoznacznie wskazują takie zagrożenie. Jednocześnie Związek zdaje sobie sprawę, że „refundacje” będą liczone jako element pomocy publicznej, a to z kolei wiąże się z dodatkowymi regulacjami i swego rodzaju „przejrzystością” pracodawcy prowadzącego szkolenia dla młodocianych. Silny sprzeciw wzbudziła kwestia terminów granicznych na składanie wniosków i podpisywanie umów, które w opinii małych i średnich przedsiębiorców – z doświadczeniem w szkoleniu młodocianych – są nierealne, gdyż młodzież wybiera i zmienia szkoły jeszcze we wrześniu i październiku, a więc proponowane rozwiązanie skazuje ją na marginalizację. Niekorzystne jest także zastosowanie obligo w kwestii terminu 30 dni od złożenia wniosku na zawarcie umowy o refundację, co spowoduje, że znaczna część pracodawców będzie pozbawiona refundacji (np.: nie zdąży z dostarczeniem kopii umów). Dlatego ZRP w pełni akceptuje ustne ustalenia podjęte podczas spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 grudnia 2008 r.

Więcej informacji w załączniku