Związek Rzemiosła Polskiego zrzesza 26 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (25 terytorialnych i 1 branżowa). Izby obejmują swoim działaniem obszar województwa bądź jego części i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium. Jedyny wyjątek stanowi działająca od 1996 r. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, która jest organizacją ogólnokrajową.

Do podstawowych zadań izb należy reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji i członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, ochrona interesów członków izby oraz pomoc doradcza i szkoleniowa.

Istotną część działalności izb rzemieślniczych stanowi oświata zawodowa. Izby powołują komisje egzaminacyjne, które przeprowadzają egzaminy na tytuł mistrza i czeladnika. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego. Wydawane przez izby dokumenty kwalifikacyjne – świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie – mają wagę dokumentów państwowych.

Izby rzemieślnicze organizują i prowadzą Centra Doradztwa, Edukacji i Promocji Gospodarczej, które oferują rzemieślnikom i przedsiębiorcom usługi doradcze, marketingowe i szkoleniowe. W ten sposób izby wspierają przedsiębiorców w zwiększaniu rynkowej konkurencyjności ich firm.

Jako reprezentant środowiska rzemieślniczego, izby nawiązują i prowadzą współpracę z partnerskimi zagranicznymi organizacjami samorządu rzemiosła, realizując wspólne przedsięwzięcia z zakresu szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiany mistrzów i uczniów, organizacji targów wystaw, konferencji i seminariów, promocji regionów oraz wspierania współpracy między przedsiębiorcami.