Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapeutów i Radiestetów
Związku Rzemiosła Polskiego

§ 1
1.        Ogólnopolska Komisja Bioenergoterapeutów i Radiestetów Związku Rzemiosła Polskiego, zwana dalej „Komisją”, jest rzemieślniczą reprezentacją branż: bioenergoterapii i radiestezji.
2.        Celem Komisji jest aktywizacja zawodowa rzemieślników branż: bioenergoterapii i radiestezji zmierzająca do:
– wprowadzenia nowoczesnych technik i światowych nowości,
– doskonalenie kwalifikacji i kunsztu zawodowego
– kształtowanie postaw społecznych i etyki zawodowej członków oraz więzi środowiskowej,
– prezentowania opinii branży w sprawach dla niej istotnych,
– ochrony zawodu bioenergoterapeuty i radiestety.
3.        Cele Komisja będzie realizowała poprzez:
a)    dokonywanie analiz oraz ocen problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych oraz określenie wniosków i postulatów związanych z wykonywaniem danego rzemiosła,
b)    udzielanie pomocy merytorycznej w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych w układzie krajowym i zagranicznym,
organizowanie pokazów, szkoleń i narad,
c)     organizowanie pokazów, szkoleń, narad i imprez konkursowych,
d)     współpracę – przy udziale Związku Rzemiosła Polskiego – z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i zagranicą,
e)    krzewienie zasad etyki zawodowej i więzi środowiskowej,
f)     inicjowanie zmiany aktów prawnych dotyczących wykonywania danej branży.

§ 2
1.        W skład Komisji wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność w zawodach: bioenergoterapia i radiestezja, desygnowani przez izby rzemieślnicze oraz branżowe cechy.
Izby rzemieślnicze oraz branżowe cechy, mogą desygnować po jednym przedstawicielu.
Związek Rzemiosła Polskiego oraz Izba Branżowa może desygnować do Komisji do trzech rzemieślników prowadzących działalność w danej branży.
a.     Desygnacje tracą ważność, jeżeli członek komisji nie bierze aktywnego udziału w pracach komisji przez okres 1 roku, jak również zalega ze składkami członka komisji co najmniej rok.
b.     Desygnacje aktywnych członków komisji utrzymują ważność na okres następnej kadencji Zarządu ZRP, o ile w ich miejsce nie wpłyną nowe desygnacje od jednostki desygnującej.
2.        Tryb wyboru osób, o których mowa w ust. 1 określa jednostka desygnująca.
3.        Stałą siedzibą Komisji jest siedziba Związku Rzemiosła Polskiego.
Posiedzenia Komisji mogą odbywać się na sesjach wyjazdowych.

§ 3
1.        Komisja spośród grona członków wybiera prezydium w składzie 5 osób, z uwzględnieniem: przewodniczącego, zastępcy 1-2 zastępców i skarbnika.
2.        Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
3.        Członkowie komisji reprezentując środowisko, z którego otrzymali rekomendację powinni o pracach komisji, jej zamierzeniach i ustaleniach informować na bieżąco przedstawicieli jednostek ich desygnujących.

§ 4
1.        Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku w pełnym składzie.
2.        W miarę potrzeby zbiera się prezydium Komisji.
3.        Posiedzenie Komisji i jej prezydium zwołuje przewodniczący komisji.
4.        Komisja może powoływać zespoły problemowe.

§ 5
1.        Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.        Komisja nie posiada osobowości prawnej.
Ustalenia Komisji w postaci opinii lub wniosków zawierających oceny lub propozycje zmierzające do rozstrzygnięcia spraw stanowiących przedmiot jej pracy, a kierowane na zewnątrz, wymagają uzgodnienia w formie pisemnej ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
3.        Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 6
1.        Z inicjatywy Komisji mogą być zwoływane ogólnokrajowe narady branżowe.
2.        Koszty organizacji narad krajowych ponoszą ich uczestnicy.

§ 7
1.        Komisja realizuje swoje cele i działa w ścisłej współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
2.        Dla ułatwienia realizacji celów Komisji, Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązuje się do: pomocy w rozstrzyganiu branżowych problemów merytorycznych, udostępnienia adresu kontaktowego, wysyłki i pokrycia kosztów krajowej i zagranicznej korespondencji, pomocy w nawiązaniu kontaktów z branżowymi związkami zagranicą oraz do pomocy organizacyjnej i technicznej dot. spotkań komisji, Prezydiów i Zespołów – pomieszczenia i napoje.
3.        Komisja może wyróżniać szczególnie zasłużonych członków komisji oraz organizacji branżowych, posiadających swoich przedstawicieli w komisji. Formy wyróżnień oraz ich tryb będą określać regulaminy zatwierdzone przez prezesa ZRP.

§ 8
1.        Komisja działa na zasadach samofinansowania.
Dla pokrycia kosztów działalności Komisji, członkowie płacą roczne składki w wysokości ustalonej przez Komisję stosownie do § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2.        Składki zgodnie z rejestrem prowadzonym przez skarbnika Komisji są gromadzone na wydzielonym koncie Związku Rzemiosła Polskiego.
3.        Prezydium przedkłada Komisji roczne rozliczenie składek członkowskich i poniesionych kosztów.
4.        Za prawidłowość udokumentowanych rozliczeń odpowiada skarbnik Komisji.
§ 9
Rozwiązanie Komisji może nastąpić w przypadku niewykonywania zadań lub wykroczenia w swej działalności przeciw obowiązującym przepisom prawa i postanowieniom niniejszego Regulaminu.