§ 1
1. Ogólnopolska Komisja Branżowa Związku Rzemiosła Polskiego, zwana dalej „Komisją”, jest rzemieślniczą reprezentacją branżową.

2. Celem Komisji jest aktywizacja zawodowa rzemieślników danej lub kilku pokrewnych branż, zmierzająca do:
– wprowadzenia nowoczesnych technik i światowych nowości,
– doskonalenie kwalifikacji i kunsztu zawodowego
– kształtowanie postaw społecznych i etyki zawodowej członków oraz więzi środowiskowej,
– prezentowania opinii branży w sprawach dla niej istotnych.

3. Cele Komisja będzie realizowała poprzez:
a) dokonywanie analiz oraz ocen problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno – finansowych oraz określenie wniosków i postulatów związanych z wykonywaniem danego rzemiosła,
b) udzielanie pomocy merytorycznej w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych w układzie krajowym i zagranicznym,
c) organizowanie pokazów, szkoleń, narad i imprez konkursowych,
d) współpracę – przy udziale Związku Rzemiosła Polskiego – z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
e) krzewienie zasad etyki zawodowej i więzi środowiskowej,
f) inicjowanie zmiany aktów prawnych dotyczących wykonywania danej branży.

 

§ 2
1. W skład Komisji wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność w branży, dla której lub których Komisja zostaje powołana, desygnowani przez izby rzemieślnicze oraz branżowe cechy i spółdzielnie rzemieślnicze.
Izby rzemieślnicze oraz branżowe cechy, mogą desygnować po jednym przedstawicielu.
Związek Rzemiosła Polskiego może desygnować do Komisji do trzech rzemieślników prowadzących działalność w danej branży.

2. Tryb wyboru członków, o których mowa w ust. 1 określają jednostki desygnujące.
3. Stałą siedzibą Komisji jest siedziba Związku Rzemiosła Polskiego.
Posiedzenia Komisji mogą odbywać się na sesjach wyjazdowych.

 

§ 3
Kadencja komisji branżowej trwa odpowiednio do kadencji Zarządu ZRP, który ją powołał.

 

§ 4
1. Komisja spośród grona członków wybiera prezydium w ustalonym składzie liczbowym, z uwzględnieniem: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

 

§ 5
1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku w pełnym składzie.
2. W miarę potrzeby zbiera się prezydium Komisji.
3. Posiedzenie Komisji i jej prezydium zwołuje przewodniczący komisji.
4. Komisja może powoływać zespoły problemowe.

 

§ 6
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Komisja nie posiada osobowości prawnej.
Ustalenia Komisji w postaci opinii lub wniosków zawierających oceny lub propozycje zmierzające do rozstrzygnięcia spraw stanowiących przedmiot jej pracy, a kierowane na zewnątrz, wymagają uzgodnienia w formie pisemnej za Związkiem Rzemiosła Polskiego.
3. Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 7
1. Z inicjatywy Komisji mogą być zwoływane ogólnokrajowe narady branżowe.
2. Koszty organizacji krajowych narad ponoszą ich uczestnicy.

 

§ 8
1. Komisja realizuje swoje cele i działa w ścisłej współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

2. Dla ułatwienia realizacji celów Komisji, Związek Rzemiosła Polskiego zobowiązuje się do: pomocy w rozstrzyganiu branżowych problemów merytorycznych, udostępnienia adresu kontaktowego, wysyłki krajowej i zagranicznej korespondencji, pomocy w nawiązaniu kontaktów z branżowymi związkami zagranicą.

 

§ 9
1. Komisja działa na zasadach samofinansowania.
Dla pokrycia kosztów działalności Komisji, członkowie płacą roczne składki w wysokości ustalonej przez Komisję stosownie do § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Składki zgodnie z rejestrem prowadzonym przez skarbnika Komisji są gromadzone na wydzielonym koncie Związku Rzemiosła Polskiego lub w kasie Komisji.
3. Prezydium przedkłada Komisji roczne rozliczenie składek członkowskich i poniesionych kosztów.
4. Za prawidłowość udokumentowanych rozliczeń odpowiada skarbnik Komisji.

 

§ 10
Rozwiązanie Komisji może nastąpić w przypadku niewykonywania zadań lub wykroczenia w swej działalności przeciw obowiązującym przepisom prawa i postanowieniom niniejszego Regulaminu.