Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i innych administracyjnych – wynikające z ustawy COVID-19

1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Do 01.06.2020 r. – prolongata terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

3. Do 30.06.2020 r. – przesunięcie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

4. Do 01.07.2020 r. – odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT dla dużych firm, dla mniejszych termin 1 lipca pozostaje niezmieniony.

5. Zwrot zaliczek pobranych na poczet organizacji wystaw, kongresów itp. w przypadku rozwiązania umowy z klientem – w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.

6. Do 30.06.2020 r. sporządzenie, zatwierdzenie, przekazanie do KRS sprawozdania finansowego.

Wprowadzone w rozporządzeniu w MF rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

Ewidencja księgowa
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:
• o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
• o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
• o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
• o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.

Sprawozdawczość finansowa
O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań.
Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużono o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.
• Przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

7. Jeśli terminy posiedzeń organów zatwierdzających sprawozdania finansowe przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się z uwzględnieniem nowych terminów ich sporządzenia (czyli mogą odbyć się po 30.06.2020 r.)

8. 31.05.2020 r. – przesunięcie złożenia do KAS zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8

9. Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakładają przesunięcie o pół roku terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. Nowymi terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te zostaną jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych.

10. Do 30.09.2020 r. – uchwałą rady gminy można zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki zw. z działalnością gospodarczą, nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

11. Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami (7 dni od zawarcia umowy).

12. Od 01.07.2020 r. Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.

13. Odroczenie do 13.07.2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

14. Do 31.05.2020 r. – przesunięcie terminu przekazania do KAS – zeznań PIT (brak sankcji za złożenie zeznania rocznego po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.).

Dano więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

15. Do 31.12.2020 r. wydłużenie okresu sporządzania ewidencji odpadów i przekazywania do BDO w formie papierowej.

16. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji maksymalnie przez okres kolejnych 6-ciu miesięcy.

17. Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.

18. Prawa i ograniczenia w możliwości wypowiedzenia umów najmu, których okres trwania kończy się w czasie epidemii.

19. Strony umów zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych mogą uzgodnić zmianę terminu realizacji umowy, jej zakresu lub czasowo zawiesić jej wykonanie. Mogą też zwiększyć wynagrodzenie o 50% kwoty wynikającej z kontraktu z powodu negatywnego wpływu COVID-19 na możliwość wykonania umowy.