Nowe procedury dla Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broszurą nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki publikacji można zapoznać się z instrumentami wsparcia dla pracodawców i pracowników, wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowelizacja określa funkcjonowanie Funduszu Pracy na rok 2015. Środki z tej puli będą przeznaczone m.in. na dofinansowanie, refundację i kształcenie dorosłych. Składka opłacana przez pracodawców, pozostaje bez zmian i wyniesie 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dla działań związanych z wydatkowaniem środków FP, przewidziane są stosowne procedury, które mają na celu zabezpieczenie skuteczności i prawidłowości wydatkowania środków publicznych.  Należy zwrócić uwagę na zapis art. 109 ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia, który przypisuje starostom (prezydentom) kompetencje odnośnie wyboru – w ramach łącznego limitu – instrumentów przeciwdziałania bezrobociu, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy. Oznacza to, że na poziomie regionalnym będą zapadały decyzje o sposobie wykorzystania środków. W tych działaniach nie może zabraknąć aktywności przedstawicieli organizacji rzemiosła.

Uwagi ZRP: LINK
Broszura:
LINK