Nabór projektów dotyczących formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż zgodnie z harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 12 października do 14 listopada 2011 roku odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”.

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
– kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
– programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);
– usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;
– wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Szczegółowe informacje w załączeniu.