Minimalne wynagrodzenie i przygotowania Polski do Prezydencji w UE

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz stan przygotowań do objęcia przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej były głównymi tematami wrześniowego posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

Komisja nadal nie znalazła konsensusu w kwestii minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku. Nie zajęła też stanowiska w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w nadchodzącym roku.

 

W sprawie dojścia w minimalnym wynagrodzeniu do 50 proc. średniego wynagrodzenia, wicepremier Waldemar Pawlak, przewodniczący TK, zaproponował nową koncepcję, uzależniającą wzrost wysokości tego wynagrodzenia od PKB. Minimalna płaca byłaby wówczas elastyczna. Jeśli propozycja zyskałaby aprobatę partnerów społecznych, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie mogłoby wynieść 1400 zł.

 

W lipcu Rada Ministrów przyjęła dokument, w którym wstępnie określono plany polskiej Prezydencji. Działania nasze skupią się na reformie systemu płatności bezpośrednich, przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich, wspieraniu inwestycji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Jedną z kluczowych kwestii będzie rewizja wytycznych w sprawie Transeuropejskich Sieci Transportowych. Priorytetem Prezydencji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości będzie „Ochrona praw obywateli w UE”. Ważne miejsce w działaniach zajmie debata nad kierunkami rozwoju polityki środowiskowej. Polska będzie się koncentrować na pracach nad rozwiązaniami ułatwiającymi godzenie życia zawodowego z prywatnym, działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej i na promowaniu aktywnych działań na rynku pracy.

 

Zdaniem partnerów społecznych w przedstawionych priorytetach zabrakło roli dialogu społecznego.

 

Więcej informacji w załączniku.