Łódzkie seminarium

W związku z niewielką absorpcją środków unijnych w dniu 22 stycznia 2009 roku o godz. 9.00. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi odbędzie się seminarium w zakresie możliwości ubiegania się o dotacje z funduszów europejskich. Seminarium przeznaczone jest dla rzemieślników oraz przedstawicieli Cechów.

Tematyka seminarium obejmuje:
– Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki” ( ze szczególnym uwzględnieniem działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”) i 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (ze szczególnym uwzględnieniem działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”) oraz działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Możliwości uzyskania wsparcia w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w tym omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.
– Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Seminarium poprowadzą eksperci z Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Związku Rzemiosła Polskiego.