Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa rozpoczęła działalność

„Partnerstwo w Funduszach Europejskich” – pod takim tytułem 21 października 2010 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja inaugurująca Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa (KSTP).

Sieć została powołana w ramach Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. KSTP jest narzędziem wsparcia dla członków komitetów i podkomitetów monitorujących PO Kapitał Ludzki, zarówno w obszarze merytorycznym jak i organizacyjnym. Do jej celów należy m.in. upowszechnianie idei partnerstwa wśród członków komitetów monitorujących.

W spotkaniu udział wziął Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż partnerstwo jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania polityki spójności. Zgodnie z tą zasadą administracja rządowa i samorządowa ma obowiązek konsultowania ze wszystkimi partnerami społecznymi wszystkich istotnych dokumentów dotyczących polityki spójności.

Prezes Bartnik wyraził niepokój odnoszący się do sytuacji w komitetach na szczeblu regionalnym, gdzie nie wszyscy członkowie reprezentatywnych partnerów społecznych mają swoje przedstawicielstwa w komitetach monitorujących. Podkreślił, iż środowisko rzemiosła wiąże spore oczekiwania z 16 regionalnymi spotkaniami, w trakcie których zostaną przedyskutowane aktualne problemy dotyczące wdrażania funduszy europejskich.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem Wojciechem Szajnar -   dyrektorem Zespołu Instrumentów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Małgorzatą Wierzbicką – Dyrektorem Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz reprezentantką Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tematem dyskusji były sposoby i źródła finansowania organizacji społecznych i obywatelskich (fundusze publiczne, w tym europejskie i krajowe, norweskie, szwajcarskie). Panel skupił się również na tematach partycypacji partnerów społecznych we wdrażaniu funduszy europejskich, ryzykach jakie niesie za sobą korzystanie funduszy europejskich oraz efektywności procedur.