Konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konsultacje trwają od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 roku.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy, którzy chcą wypowiedzieć się na temat gorących tematów współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej : https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-polska-slowacja-2021-2027/ .

Celem konsultacji jest zebranie i ocenienie opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt programu opracowała Grupa Robocza, w której skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami tej Grupy kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze słowackim Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji.

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,
  • służby zarządzania kryzysowego,
  • zarządcy dróg publicznych,
  • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
  • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
  • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,
  • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd).

Projekty muszą być realizowane w polsko-słowackim partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.

Źródło: ewt.gov.pl