Konkurs na projekty związane z kształceniem zawodowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na stworzenie i realizację projektów dotyczących „Opracowania i pilotażowego wdrożenia programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” przeprowadzanego w ramach Działania 3.4, poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem konkursu jest opracowanie programu praktyk oraz staży w przedsiębiorstwach, co za tym idzie poprawa jakości kształcenia zawodowego. Grupą docelową konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Staże i praktyki muszą trwać minimum dwa tygodnie (istnieje możliwość rozbicia tego okresu – nie musi być to czas ciągły).

O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: szkoły, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, placówki, ośrodki, itp., z wyłączeniem osób fizycznych (wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Istnieje także możliwość złożenia wniosków projektowych w partnerstwie przez dwa lub więcej podmioty.

Szczegółowe informacje w załączniku.