Kongres Rzemiosła Polskiego już 22 czerwca

W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 22 czerwca (poniedziałek) odbędzie się doroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. W Warszawie spotkają się delegaci środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości z całego kraju, aby podsumować działania organizacji i nakreślić plan przedsięwzięć na kolejny rok.

Sprawozdania z prac podejmowanych w minionym roku oraz z realizacji planu finansowego złożą Zarząd ZRP i Komisja Rewizyjna. Kolejnym etapem Kongresu będzie udzielenie absolutorium Prezesowi ZRP oraz Zarządowi.
Dyskusja koncentrować sie będzie wokół tematów  związanych ze szkolnictwem zawodowym, w kontekście kształcenia fachowców dla potrzeb rynku pracy. Mowa będzie także o przygotowywanej nowelizacji ustawy o rzemiośle oraz o nowej unijnej perspektywie finansowej i możliwości skorzystania z niej przez mikro i małe firmy, o obciążeniach biurokratycznych i fiskalnych przedsiębiorców, hamujących rozwój inwestycyjny.

Delegaci zdecydują, nad jakimi zadaniami władze rzemiosła powinny się skoncentrować w kolejnej kadencji.

Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa prac konkursu plakatowego „Uczniowie rzemiosła dla środowiska”. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez ZRP w ramach projektu „3xśrodowisko”, którego celem jest promowanie wdrażania w firmach rzemieślniczych rozwiązań proekologicznych, poprawiając tym samym konkurencyjność ekonomiczną przedsiębiorstw przy jednoczesnym korzystnym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

 

Konkurs promujący praktyki w zakresie wykrywania marnotrawstwa i stosowania oszczędnościowych rozwiązań skierowany był do uczniów – młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu w formie dualnej, a więc bezpośrednio w zakładach pracy.