Konferencja Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej

Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
13-14 listopada 2018 r. Sala Pod Kopułą,
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

Konferencja zorganizowana zostanie przy współpracy Urzędu Dozoru Technicznego. W zakresie poruszanych zagadnień znajdą się m.in. kwestie dyrektyw odnoszących się do urządzeń technicznych i ich interpretacji na forach Unii Europejskiej oraz przepisy ustawy Prawo dla Przedsiębiorców, projektowane zmiany w przepisach dotyczących dozoru technicznego.

Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy zainteresowani przedmiotową tematyką, tj:

  • producenci urządzeń i ich użytkowników
  • przedstawiciele jednostek badawczych i jednostek naukowych
  • przedstawiciele organów nadzoru rynku
  • przedstawiciele komitetów normalizacyjnych
  • przedstawiciele władz publicznych

Podczas konferencji wystąpią także eksperci z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Centrum Akredytacji.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy eksperckiej w zakresie dyrektyw i rozporządzeń odnoszących się do urządzeń technicznych pozostających we właściwości ministra właściwego ds. gospodarki (Dyrektywa maszynowa, dźwigowa, hałas na zewnątrz, ATEX, Rozporządzenie GAR), omówienie projektowanych zmian w ustawie o dozorze technicznym oraz zmian w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (SOZiNR), przybliżenie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Przewodnik do rozporządzenia oraz przedstawienie stanu prac nad tzw. pakietem towarowym na szczeblu unijnym i podzielenie się wiedzą ekspercką PCA i PKN.

Termin: 13-14 listopada 2018 r.

  • 13.11.2018 w godz. 10:00 – 16:30, rejestracja uczestników: od godz. 9:30
  • 14.11.2018 w godz. 10:00 – 15:00, rejestracja uczestników: od godz. 9:30

Lokalizacja
Siedziba Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa
sala pod Kopułą

PROGRAM

WIĘCEJ INFORMACJI

REJESTRACJA