Komunikat o unieważnieniu postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W nawiązaniu do komunikatu z 5.09.2019 o wynikach przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2019 r., które dotyczyło udostępnienia sali szkoleniowej dla maksymalnie 40 osób na dwa dni, zapewnienie dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób oraz noclegu ze śniadaniem i jednej kolacji dla 38 osób  w okresie od 22.10.2019 do 23.10.2019 roku w Sopocie (woj. pomorskie) informujemy, że postępowanie zostało unieważnione z powodu złożenia przez wszystkich oferentów ofert w kwotach przekraczających znacząco budżet projektu przeznaczony na realizację zadań będących przedmiotem Zamówienia i braku osiągnięcia porozumienia z oferentami dot. niższej ceny usługi (umożliwiającej realizację zamówienia) w toku przeprowadzonych negocjacji.

Pismo: https://bit.ly/2lG7Wet