Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego

 W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 14 marca Prezes ZRP, Jan Gogolewski gościł Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, Bogdana Ścibuta. W rozmowach dotyczących  kontynuacji współpracy i działań na przyszłość, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym  uczestniczyli także, Renata Wicha, Zastępca KG OHP, Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny ZRP i Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

 
Uczestnicy spotkania  zgodzili się co do tego, że zmiany społeczne, polityczne, gospodarcze, a także związane z modernizacją systemu kształcenia zawodowego skłaniają do poszukiwania i wypracowania   nowych form współpracy. Wspólnie podejmowane działania mają być pomocne i dla młodzieży (zwłaszcza tej, która potrzebuje szczególnego podejścia oraz indywidualnych warunków wychowania i edukacji), i dla pracodawców rzemieślników.
 
W trakcie rozmów  przedstawiciele KG OHP wskazali na dobre przykłady współpracy z rzemieślnikami, którzy w sposób odpowiedzialny włączają się w proces szkolenia i wychowywania młodych osób. Na ręce Prezesa ZRP, OHP skierowało podziękowania dla wszystkich tych rzemieślników, którzy  dzielą się z młodym pokoleniem swoimi pasjami i którzy w duchu odpowiedzialności społecznej, realnie wspierają różne wydarzenia organizowane dla wychowanków OHP. 
 
Proces wychowawczy oraz uzyskiwanie kwalifikacji wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Dlatego istotne znaczenie mają  instrumenty ekonomiczne  w postaci refundacji wynagrodzeń i dofinansowanie części kosztów poniesionych przez pracodawcę w trakcie praktycznej nauki zawodu. Rozmówcy uzgodnili, że wspólnie będą podejmować działania, zapewniające trwałość rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 
Podsumowując spotkanie uczestnicy ustalili, że przeanalizują treść Porozumienia w sprawie współdziałania w dziedzinie kształcenia zawodowego, wychowania i zatrudnienia młodzieży – zawartego 21 października 2004 roku, pomiędzy ZRP a KG OHP. Przeprowadzony zostanie wywiad wewnątrz organizacji w celu identyfikacji  problemów do wspólnego rozwiązania oraz propozycji nowych form współpracy. 
 
Uzgodniono zorganizowanie w dniach 8-9 października 2018 r. spotkania z udziałem przedstawicieli Kierownictw Izb Rzemieślniczych oraz Wojewódzkich Komend OHP, poświęconego m.in. promocji kształcenia zawodowego. 
 
Treść dokonanych podczas spotkania ustaleń, zostanie skierowana do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanisława Szweda.
Więcej: LINK
Zdjęcia : LINK