Informacja w sprawie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Dane czyich beneficjentów rzeczywistych zawiera CRBR

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 1. spółek jawnych,
 2. spółek komandytowych,
 3. spółek komandytowo-akcyjnych,
 4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. prostych spółek akcyjnych,
 6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 7. spółek partnerskich,
 8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 9. spółek europejskich,
 10. spółdzielni,
 11. spółdzielni europejskich,
 12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 13. fundacji.
 14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  1. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,

​​​Forma organizacyjna jak cech rzemieślniczy nie został wymieniony w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zatem nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W KRS są 2 rejestry, to jest  1 – REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW i 2 – REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. Nie oznacza to, że Cech Rzemieślniczy jest Stowarzyszeniem, dzielą one jedynie rejestr z innymi instytucjami. Nazwa rejestru określa jakie podmioty w nim są rejestrowane m.in. stowarzyszenia, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Cech Rzemieślnicze zarejestrowane są w rejestrze z kodem 147 – CECHY RZEMIEŚLNICZE i 215 – WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA. Statuty zarówno cechu jak i stowarzyszenia wskazują na podstawie jakich przepisów prawa działają i są powoływane. Każda z tych instytucji działa na podstawie innych przepisów prawa: stowarzyszenia działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach,  a cechy rzemiosł na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Powyższe wyjaśnienia wskazują wprost, ze cechy i izby rzemiosła nie są stowarzyszeniami, nie mają zatem obowiązku zgłoszenia do CRBR.

więcej -> https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych