Gazeta Prawna: Zamiast ulgi uczniowskiej

„Ulga uczniowska została zlikwidowana 1 stycznia 2004 r. W dalszym ciągu istnieje jednak możliwość jej zrealizowania na zasadzie praw nabytych lub skorzystania z dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Podstawę odliczenia ulgi stanowi art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne. Z ulgi tej nadal mogą korzystać podatnicy, którym w poprzednich latach zabrakło podatku do odliczenia.”

„Obecnie pracodawcom zatrudniającym pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Podstawę dofinansowania stanowi art. 70b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).”

„W stanie prawnym, obowiązującym do 31 stycznia 2009 r. – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania własne, dofinansowanej z budżetu państwa, a te na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.”

„– Oznaczało to, że kwota dofinansowania otrzymana przez pracodawcę do końca stycznia 2009 r. na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników była wolna od podatku dochodowego, zarówno dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i opłacających zryczałtowany podatek dochodowy – wyjaśnia Elżbieta Lutow, dyrektor zespołu rozwoju przedsiębiorczości Związku Rzemiosła Polskiego.”

„Trzeba zwrócić uwagę, że zwolnienie tych przychodów – w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych – skutkowało koniecznością korekty kosztów uzyskania przychodów. Wynikało to z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o tym, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 129. Dlatego w dacie otrzymania dotacji należało dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając je o wartość otrzymanego dofinansowania – dodaje Elżbieta Lutow.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Eliza Polakowska

23.11.2009

LINK