Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zakończyły się dwudniowe obrady Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Związek Rzemiosła Polskiego był współorganizatorem Kongresu.

Celem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw było podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem.

 

Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce – to liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60 proc. pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. Ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanemu sektorowi MŚP.

Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiały się wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

W panelach dyskusyjnych Kongresu udział wzięli: Prezes ZRP Jerzy Bartnik oraz Zastępca Prezesa ZRP Jan Klimek.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej informacji: LINK