„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji”. Działanie 3.1.nabór wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do 28 lutego 2018r. prowadzi nabór wniosków w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór prowadzony jest w miesięcznych rundach.

Założeniem konkursu jest realizacja projektów grantowych, co oznacza, że do dofinansowania wybrane zostaną projekty, w ramach, których beneficjenci (operatorzy) będą udzielać grantów gminom na realizację tzw. mikroprojektów wdrażanych na poziomie lokalnym. Działania szkoleniowe wdrażane przez gminy samodzielnie lub w partnerstwie z ngo (grantobiorcy) będą dotyczyły nabywania i rozwijania wybranych kompetencji cyfrowych przez ich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z e-usług publicznych. Do 40% środków grantu może być przeznaczone na zakup sprzętu do realizacji szkoleń, który po ich zakończeniu będzie mógł zostać przekazany szkołom i innym placówkom edukacyjnym na terenie danej gminy.
Więcej: