Wykaz zawodów

Wykaz zawodów, których dotyczy dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle, aktualizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego na bieżąco, w zależności od zgłaszanych przez organizacje potrzeb i zatwierdzania przez Zarząd ZRP standardów egzaminacyjnych.

Dualna nauka  zawodu  w rzemiośle może być prowadzona w zawodach występujących w:

  • klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego [ramach branżowej szkoły I stopnia];
  • klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

dla których Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił standardy wymagań egzaminacyjnych czeladniczych.

Nauka zawodu w rzemiośle może dotyczyć zawodów tzw. szkolnych i pozaszkolnych, przy czym pozaszkolna forma dokształcania teoretycznego pracownika młodocianego nie ogranicza się wyłącznie  do zawodów pozaszkolnych, może być prowadzona w każdym zawodzie szkolnym.

Pracodawca podejmując się realizowania przygotowania zawodowego pracownika młodocianego w formie nauki zawodu, deklaruje realizację programu nauczania, który uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

W link poniżej znajduje się tabela z wykazem zawodów, w których może być prowadzona nauka zawodu w rzemiośle z zaznaczeniem formy realizacji  obowiązku dokształcania teoretycznego.

Dualne kształcenie – wykaz zawodów – styczeń 2024