Komisje egzaminacyjne

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzane są w zawodach odpowiadających danym rodzajom rzemiosła. Podstawę prawną przeprowadzania egzaminów stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Wykaz zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, w których izby rzemieślnicze powołały komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy na tytuł czeladnika i mistrza w rzemiośle.

Wykaz komisji egzaminacyjnych stan na maj 2024