Akty prawne

EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE

Podstawowe Akty Prawne

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495) 
—> https://bit.ly/32qUPgE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1117)
—> https://bit.ly/2NoQ2bh

Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89)
—> https://bit.ly/2JYGEck

Rozporządzenie MEN z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego  oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

—> https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:2bdc9d04-93b9-4dfe-bb16-28efdec55514

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2019, poz. 1536)
—> https://bit.ly/2oUByqh

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227)
—> https://bit.ly/2pFNw7M

Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znakowa graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz.U z 2019, poz. 1574)
—> https://bit.ly/2NHnJnm

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
—> https://bit.ly/36FRVIn

Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2019, poz. 1539)
—> https://bit.ly/2pOfFJK

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016, poz. 64)
—> https://bit.ly/2Co85IC

Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. 2014 poz. 497)
—> https://bit.ly/2JXlsnb

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010)
—> https://bit.ly/2WVhRLM

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991)
—> https://bit.ly/2PWq68G

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

—> https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:5308ac71-5ca6-4ed7-8056-d5288c533ccf

Uchwały ZRP dotyczące standardów egzaminacyjnych
—> https://bit.ly/33qqlwM

Posiadamy 143 standardy wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
—> https://bit.ly/2WWJsMr