Dyskusja oświatowa

„Szkolnictwo zawodowe dziś – czas na zmiany” – pod takim właśnie tematem odbyła się w Częstochowskiej Izbie rzemiosła i Przedsiębiorczości debata oświatowa, która miała miejsce w dniu 5 grudnia 2008 roku.

Celem dyskusji było wypracowanie kierunków działania dla podniesienia rangi i rozwoju kształcenia zawodowego.

W debacie uczestniczyli: dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów pracy, placówek doskonalenia nauczycieli, wyższych uczelni, ochotniczego hufca pracy, kuratorium oświaty i pracodawców w tym przedstawiciele częstochowskiej Izby.

Główne tematy poruszane podczas dyskusji dotyczyły m.in.: miejsce kształcenia zawodowego w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie śląskim i w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Częstochowie, rynku pracy – jego potrzeb i możliwości, działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Uczestnicy zastanawiali się jakie podjąć kroki, by zachęcić uczniów do kształcenia zawodowego, dostosować kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i skoordynować je z potrzebami pracodawców oraz wzmocnić system doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej na poziomie szkolnym. Wszyscy byli zdania, że należy podnieść rangę i rozwinąć kształcenie zawodowe na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Zasugerowano m.in.: skuteczniejszą promocję kształcenia zawodowego wśród rodziców i uczniów, wprowadzenie sprawnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych, wszechstronną analizę i identyfikację potrzeb rynku pracy, skorelowanie działań podejmowanych przez szkoły, organy prowadzące, kuratorium, urzędy pracy i pracodawców.