Samozatrudnienie a kształcenie uczniów – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Zapytanie: Zatrudniam uczniów młodocianych na praktyczną naukę zawodu. Czy to oznacza, że zatrudniam pracowników czy jednak jestem samozatrudniona? Przy ubieganiu się o pożyczkę straszono mnie nawet prokuratorem, że wyłudziłam pieniądze, ponieważ uczeń młodociany nie jest pracownikiem. Pieniądze udało się otrzymać dopiero przy Tarczy 2.0. Z kolei w maju złożyłam wniosek o dofinansowanie do działalności gospodarczej z UP dla samozatrudnionych. Po spisaniu umowy otrzymałam telefon, że zgodnie z nowymi wytycznymi z dnia 4 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz.374. z póżn. zm. ) pomoc mi się nie należy, ponieważ uczeń  to jednak pracownik.

Odpowiedź ZRP: Niektórym przepisom Tarczy antykryzysowej brakuje spójności i urzędy pracy mogą mieć problemy w ich stosowaniu. W szczególności z tego powodu, że przewidziano tak dużo zróżnicowanych form pomocy, uzależnionej od spełnienia wielu warunków.

Z  listu wynika, że początkowo ubiegała się Pani o mikropożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…. (Dz. U. z 2020r. poz. 568) i były wątpliwości w zastosowaniu tego przepisu, bowiem w początkowej jego wersji przyznanie pożyczki uzależniano od zatrudnienia pracowników i utrzymaniu stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.

Uważam, że zatrudniając pracowników młodocianych spełnia Pani warunek prowadzenia działalności z udziałem zatrudnionych pracowników. Potwierdza to zresztą wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w którym w pkt. 4 Ministerstwo odpowiada, że za pracownika (także młodocianego) uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, zgodnie z  Kodeksem Pracy. I jeśli istnieje stosunek pracy (bez względu na aktualną sytuację pracownika), przedsiębiorca nie może zostać uznany za samozatrudnionego w ramach art. 15 zzc.

Odpowiadając na Pani pytanie, nie ma zatem wątpliwości, że zatrudniając pracowników młodocianych w ramach przygotowania zawodowego, jest Pani przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, a nie osobą samozatrudnioną, czyli  osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą  jednoosobowo i niezatrudniającą pracowników. Uważam  zatem, że już na podstawie przepisów Tarczy wprowadzonych z dniem 31 marca 2020 r.  była Pani uprawniona do ubiegania się mikropożyczkę w oparciu o art. 15zzd ustawy COVID-19., a nie dopiero po nowelizacji tego przepisu z dniem 16 kwietnia 2020 r.,(Dz.U. z 2020 r., poz. 695 ),  kiedy zrezygnowano z oświadczeń o stanie zatrudnienia i spełnieniu warunku utrzymania zatrudnienia.

Mając na uwadze, że jest Pani przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników, uważam, że nie powinna się Pani ubiegać o dofinansowane części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzc ustawy  COVID-19,  bowiem jest to instrument pomocy finansowej przewidziany wyłącznie dla firm niezatrudniających pracowników.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego