Czy cechy są organizacjami pozarządowymi – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Zapytanie: Czy cechy są organizacjami pozarządowymi i podlegają pod ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Czy możemy jako cech skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za pracowników? Nasz Cech nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Utrzymujemy się tylko ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat rzemieślników.

Odpowiedź ZRP: Jeśli chodzi o uprawnienia do zwolnienia z obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych uważamy, że nie ma przeszkód, aby Cech, który nie prowadzi działalności gospodarczej, mógł wystąpić o taką pomoc. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (art. 31 zo) mówi o zwolnieniu ze składek płatnika, a nie przedsiębiorcy. Limity przychodów (czy dochodów), jakie ustalono, odnoszą się tylko do osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie. Poniżej przesyłam wyciąg z wybranych przepisów art. 31zo.

Niezależnie od możliwości ubiegania się o powyższe zwolnienie ze składek – Cech,  jako organizacja pozarządowa nie prowadząca działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 zze ww. ustawy, może wystąpić do starosty o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, jeśli udokumentuje spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19 (co najmniej o 30%).

Uważamy, że Cech jest organizacją pozarządową, o której mowa w  art. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, bo jest osobą prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz realizuje zadania ze sfery zadań publicznych polegające na działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Nie oznacza to jednak, że Cech spełnia wymagania niezbędne do uznania Cechu za organizację pożytku publicznego (m.in. przepisów działu II tej ustawy nie stosuje się do samorządów zawodowych i organizacji pracodawców).

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego

Zał. (wyciąg z ustawy COVID-19)

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego